Algemene voorwaarden bodyPWR 

bodyPWR: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bodyPWR B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Markerkant 13 3 E, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80429343, opererend onder handelsnaam bodyPWR.


Deelnemer(s): Een ieder die een Deelnemersovereenkomst heeft gesloten met bodyPWR. Deelnemersovereenkomst: De overeenkomst tussen bodyPWR en een Deelnemer. 
Deelnemersvoorwaarden: Deze algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de Website van bodyPWR en op eerste verzoek van een bodyPWR zullen worden toegestuurd.

Tegoed: Het door een Deelnemer via de Website aangekocht tegoed om binnen de Termijn een Les bij een Studio van bodyPWR in te boeken en/of te volgen.

Les: Elke (individuele of groeps-) les gegeven door of namens bodyPWR in een Studio van bodyPWR.
Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door een Deelnemer aan bodyPWR zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst.

Studio: Elke studio van bodyPWR, zoals weergegeven op de Website. 

Termijn: De termijn c.q. periode vanaf de aankoop van een Tegoed waarbinnen het recht van een Deelnemer bestaat op deelname aan een Les dan wel een beperkt aantal Lessen.

Website: de website van bodyPWR: www.bodyPWR.nl. 

Artikel 2 – Algemeen 
2.1 Iedere Deelnemer is verplicht kennis te nemen van deze Deelnemersvoorwaarden van bodyPWR. Indien sprake is van een Deelnemersovereenkomst tussen bodyPWR en een Deelnemer is dit algemeen reglement daarvan een onderdeel en is daar onlosmakelijk mee verbonden.

2.2 De rechten uit hoofde van een Deelnemersovereenkomst zijn strikt persoonlijk. 
2.3 bodyPWR behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede de openingstijden, de tijden van de Lessen, het aantal lessen en tarieven te wijzigen.

2.4 bodyPWR behoudt zich tevens het recht voor Deelnemers te weigeren bij misbruik van het abonnementssysteem of van de faciliteiten van bodyPWR of ondeugdelijk gedrag. 
2.5 Het dragen van schone sportkleding is verplicht. Het dragen van schoenen in de sportgedeelten is verboden.
2.6 Het gebruik van een handdoek bij iedere activiteit is verplicht.

2.7 Het nuttigen van zelf meegenomen drank en/of etenswaren is verboden bij bodyPWR, met uitzondering van het gebruik van bidons of sluitbare, plastic flessen met water. 
2.8 Iedere Studio van bodyPWR is rookvrij.
2.9 bodyPWR behoudt zich het recht voor op erkende feestdagen of dagen waarop verbouwd wordt de gehele dag of een gedeelte van de dag te sluiten.

2.10 Kinderen jonger dan 16 jaar hebben geen toegang tot bodyPWR, met uitzondering van kinderen onder begeleiding van hun ouders en na uitdrukkelijke toestemming van het personeel van bodyPWR. Enig letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen, ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de Studio is voor eigen risico.
2.11 (Huis)dieren zijn bij bodyPWR niet toegestaan. 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 
3.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen bodyPWR en een consument (Deelnemer) die een Tegoed heeft aangeschaft en/of deelneemt aan een Les, aangeboden en/of verzorgd door bodyPWR en/of een door een consument (Deelnemer) aangeschaft Tegoed.

3.2 Zowel door aanschaf van een Tegoed, alsook door deelname aan een Les verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Deelnemersvoorwaarden.

3.3 Alle bedingen in deze deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van bodyPWR en alle personen die voor bodyPWR werkzaam zijn en/of door bodyPWR zijn ingeschakeld.

3.4 Afwijkingen van deze Deelnemersvoorwaarden zijn uitsluitend geldig, indien deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.5 bodyPWR kan deze Deelnemersvoorwaarden te allen tijden wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. Op verzoek wordt een exemplaar van de Deelnemersvoorwaarden verstrekt.

Artikel 4 – Deelnemersovereenkomst 
4.1 De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en bodyPWR komt tot stand op het moment dat de (a) Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend, (b) door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer, of (c) de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van bodyPWR dan wel heeft deelgenomen aan een Les. Een Deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform artikel 5 van deze Deelnemersvoorwaarden opzegbaar.

4.2 Tijdens dan wel direct na de registratie ontvangt een Deelnemer een inlognaam en wachtwoord voor het registratiesysteem van bodyPWR.

4.3 De door de Deelnemer ingevulde Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van bodyPWR en Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.

4.4 Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan bodyPWR aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan bodyPWR worden verstrekt.

4.5 Een overeenkomst tussen bodyPWR en een Deelnemer bestaat uit één of meerdere Tegoed(en), die gedurende de Termijn recht geeft op deelname aan een (beperkt aantal) Les(sen). Tegoeden zijn derhalve beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld in het account van een Deelnemer op de Website. Als een Tegoed en/of een bundel van Tegoeden is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Les.
4.6 Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Tegoed of een bundel van Tegoeden met schriftelijke instemming van bodyPWR worden opgeschort. bodyPWR heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

4.7 Een Tegoed en/of bundel van Tegoeden loopt automatisch af. Een Tegoed en/of bundel van Tegoeden word(t)(en) niet stilzwijgend verlengd.

4.8 De Deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Deelnemersvoorwaarden gesloten Deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

4.9 Indien een Deelnemer een Deelnemersovereenkomst met bodyPWR heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het ondertekenen van de met bodyPWR gesloten Deelnemersovereenkomst te herroepen.

4.10 Indien de Deelnemer de Deelnemersovereenkomst conform artikel 4.9 herroept, dan ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan bodyPWR gedane betalingen retour, tenzij de Deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van bodyPWR en/of een Studio van bodyPWR heeft betreden.

4.11 Indien de Deelnemer besluit een nieuw/aanvullend Abonnement bij bodyPWR af te nemen dan blijven de voorwaarden van de Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden onverkort van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.12 Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen Deelnemersovereenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van bodyPWR. Wijziging van een Deelnemersovereenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen. 

Artikel 5 – Prijzen en betaling 
5.1 De actuele prijzen van één Tegoed, een bundel van Tegoeden dan wel een Abonnement staan op de Website. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de Website. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Tegoeden, Abonnementen en/of bundels van Tegoeden, 
5.2 Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem of ter plekke op locatie van bodyPWR. De Tegoeden, Abonnementen en bundels van Tegoeden dienen ineens vooraf te worden betaald.

5.3 Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer in de zin van artikel 4.7. 

5.4 bodyPWR behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en te wijzigen.

5.5 Indien de faciliteiten van bodyPWR niet of niet volledig kunnen worden gebruikt als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de macht van bodyPWR, zullen de door de Deelnemer verschuldigde kosten voor het gebruik van de faciliteiten van bodyPWR niet worden, gerestitueerd.
5.6 Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend. 

Artikel 6 – Deelname, afzeggen en verzetten van Lessen
6.1 Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Les aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Les.

6.2 Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk twaalf uur voor aanvang van een Les nog uitschrijven. Zonder en/of bij niet-tijdige uitschrijving wordt één (1) Tegoed in rekening gebracht.

6.3 bodyPWR is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden(en) aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de Website.

6.4 bodyPWR heeft tot het tijdstip van aanvang van een Les het recht een Les bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval wordt een bij de Deelnemer in rekening gebrachte Tegoed gecrediteerd.

6.5 Buitengewone omstandigheden leveren voor bodyPWR altijd overmacht op en ontheffen bodyPWR van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is bodyPWR ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
6.6 Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Les daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door bodyPWR van de Les worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

6.7 bodyPWR wil graag iedereen een plekje geven. Wordt er twee keer (of vaker) binnen twee weken te laat geannuleerd, dan kan bodyPWR de maatregel toepassen dat er twee (2) weken niet online kan worden ingepland én dat alle afspraken uit de agenda worden verwijderd.

6.8 Indien een Deelnemer een reserveplaats (op de wachtlijst) heeft gereserveerd, ontvangt de Deelnemer een email met daarin een aanmeldingslink uiterlijk 2 uur (120 minuten) voor aanvang van de Les indien er toch een plaats is vrijgekomen. Deze link is 15 minuten geldig.

Artikel 7 – Tegoed/abonnement 
7.1 Bij iedere bundel van Tegoeden staat omschreven hoe vaak gebruik kan worden gemaakt van de Lessen gedurende de Termijn. Lessen die niet zijn genoten gedurende de Termijn komen automatisch te vervallen.

7.2 Eén Tegoed geeft recht op deelname aan één Les. 
7.3 Bij een 6 maanden abonnement heeft de deelnemer het recht het abonnement maximaal 2 weken op te schorten met een minimale opname van 1 week in één keer. Bij een 12 maanden abonnement heeft de deelnemer het recht het abonnement maximaal 4 weken op te schorten met een minimale opname van 2 weken in één keer.

Artikel 8 – Opzegging Deelnemersovereenkomst 
8.1 Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand schriftelijk opzeggen. bodyPWR zal na ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Deelnemer aan de Deelnemer binnen veertien (14) dagen een bevestiging toesturen. Mocht de Deelnemer deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient de Deelnemer onmiddellijk contact op te nemen met bodyPWR, bij gebreke waarvan bodyPWR ervan uitgaat dat de schriftelijk opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden. 
8.2 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet.
8.3 bodyPWR heeft het recht om de Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien: De Deelnemer zich naar de mening van bodyPWR schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag; Als de Deelnemer de regels van bodyPWR stelstelmatig overtreedt; of  Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de Deelnemer gebruik maakt van de Deelnemerskaart van de Deelnemer. 

Artikel 9 – Risico en Aansprakelijkheid 
9.1 Het gebruik van de faciliteiten in een Studio van bodyPWR voor onder meer, doch niet beperkt tot kracht, lenigheid en conditietraining en/of het volgen van enig(e) Les, trainingsprogramma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij bodyPWR is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer.

9.2 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.

9.3 Zowel bodyPWR als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiele en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de Deelnemer en/of derden.

9.4 bodyPWR en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden. 
9.5 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van bodyPWR, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer.

9.6 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van bodyPWR en ieder ander van wiens hulp bodyYPWR gebruik maakt bij de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst. 

Artikel 10 – Persoonsgegevens en privacy beleid 
10.1 Iedere Deelnemer is zich ervan bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan bodyPWR verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en e-mailadres. De persoonsgegevens van de Deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van bodyPWR gebruikt.

10.2 Indien de Deelnemer zich akkoord verklaart met deze Deelnemersvoorwaarden, geeft de Deelnemer aan bodyPWR toestemming tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van bodyPWR. De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door bodyPWR gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). bodyPWR zal alle data van de Deelnemer op schriftelijk verzoek van Deelnemer vernietigen. 
10.3 bodyPWR kan foto’s of video’s maken van de Lessen of andere ruimtes in De Studio voor gebruik op social media of op de Website van bodyPWR. De Deelnemer is hiervan op de hoogte en verleent zijn/haar toestemming hiervoor.

10.4 De Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden aan bodyPWR ondubbelzinnig toestemming om aan Deelnemer aanbiedingen van bodyPWR per e-mail en anderszins toe te sturen. 

Artikel 11 – Klachten 
11.1 Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van bodyPWR zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij bodyPWR te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of per e-mail ingediend bij bodyPWR via info@bodyPWR.nl onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht. 
11.2 De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

11.3 bodyPWR beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien bodyPWR verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

11.4 Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil als bedoeld in artikel 13 lid 4 van deze Deelnemersvoorwaarden. 

Artikel 12 – Website
12.1 De verstrekte informatie op de Website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

12.2 Hoewel bodyPWR de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan bodyPWR niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de persoonsgegevens, tenzij er aan de zijde van bodyPWR sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. 
12.3 De websites van derde partijen waarnaar op de Website (hyper)links zijn opgenomen, worden niet door bodyPWR gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. bodyPWR aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

12.4 De Website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van bodyPWR. 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
13.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 december 2020.

13.2 Van deze Deelnemersvoorwaarden kan alleen worden afgeweken, indien dat schriftelijk door bodyPWR is bevestigd. 
13.3 In het geval dat enige bepaling in deze Deelnemersvoorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. bodyPWR en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 
13.4 Iedere rechtsverhouding met bodyPWR wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en bodyPWR die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Amsterdam.
De website van bodyPWR en onze app maken gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen wij hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren, en deze informatie toevoegen aan bezoekersprofielen.

Cookies kunnen worden gebruikt om op Love for Yoga advertenties te tonen en artikelen aan te bevelgen die aansluiten uw interesses. Ook derden kunnen uw internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van YouTube. Cookies kunnen worden gebruikt om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Om pagina’s van Love for Yoga te kunnen bekijken, moet u de cookies accepteren door op ‘Ja, ik accepteer cookies’ te klikken.
Ja, ik accepteer